2018
  *
Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – ngày 2-8- 2018- song ngữ
  * Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – ngày 2-8- 2018
 
  *
Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – ngày 25-7- 2018- song ngữ
  * Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – ngày 25-7- 2018
  *
Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – ngày 2-7- 2018- song ngữ
  * Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – ngày 2-7- 2018

  *
Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – ngày 25-6- 2018- song ngữ
  * Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – ngày 25-6- 2018
  * Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – ngày 2-6- 2018- song ngữ
  * Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – ngày 2-6- 2018

  * Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – ngày 25-5- 2018- song ngữ
  * Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – ngày 25-5- 2018
  * Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – ngày 2-5- 2018- song ngữ
  * Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – ngày 2-5- 2018

  * Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – ngày 25-4- 2018- song ngữ
  * Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – ngày 25-4- 2018
  * Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – ngày 2-4- 2018- song ngữ
  * Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – ngày 2-4- 2018

  * Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – ngày 25-3- 2018- song ngữ
  * Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – ngày 25-3- 2018
  * Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – ngày 18-3- 2018- song ngữ
  * Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – ngày 18-3- 2018

  * Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – ngày 2-2- 2018- song ngữ
  * Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – ngày 2-2- 2018

  * Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – ngày 25-1-2018- song ngữ
  * Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – ngày 25-1-2018
  * Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – ngày 2-1-2018- song ngữ
  * Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – ngày 2-1-2018
 

2017
  *
Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – ngày 25-12-2017- song ngữ
  * Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – ngày 25-12-2017
  *
Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – ngày 2-12-2017- song ngữ
  * Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – ngày 2-12-2017
  *
Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – ngày 25-11-2017- song ngữ
  * Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – ngày 25-11-2017
  *
Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – ngày 2-11-2017 – song ngữ
 
* Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – ngày 2-11-2017
  *
Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – ngày 2-10-2017 – song ngữ
 
* Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – ngày 2-10-2017
  *
Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – ngày 25-9-2017 – song ngữ
 
* Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – ngày 25-9-2017
  *
Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – Yêu Thương và Tha Thứ
  * Sứ Điệp Kinh Thánh 2
  *
Sứ Điệp Kinh Thánh 1
 
*
Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – ngày 2-8-2017 – song ngữ
  * Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – ngày 2-8-2017
 
* Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – ngày 25-7-2017 – song ngữ
  * Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – ngày 25-7-2017                   
 
* Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – Cầu Nguyện Cho Kẻ Tội Lỗi Ăn Năn 
  * Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – ngày 2-6-2017 – song ngữ       
  *
Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – ngày 2-6-2017
  * Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – ngày 2-7-2017 – song ngữ
  * Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – ngày 2-7- 2017
  *
Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – ngày 25-6-2017 – song ngữ    
  * Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria

  *
Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – Tầm quan trọng của Mễ Du                                                  trong lịch sử thế giới   (3)
  *
Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – Tầm quan trọng của Mễ Du                                                  trong lịch sử thế giới   (2)
  *
Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – Tầm quan trọng của Mễ Du                                                  trong lịch sử thế giới   (1) 
   *
Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – ngày 25-5-2017                   
   *
Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – ngày 25-5-2017 song ngữ
   *
Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – ngày 19-5-2017
                                        song ngữ - qua Ivan

   *
Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – ngày 12-5-2017
                         song ngữ - qua Ivan  
                                        
   * Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – ngày 2-5-2017 – song ngữ
   * Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – ngày 2-5-2017

 
 *
Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – Lễ Phục Sinh
   *
Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – ngày 02-04-2017 – song ngữ
   * Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – ngày 02-04-2017
   *
Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – ngày 25-3-2017 – song ngữ
   * Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – ngày 25-3-2017  
   *
Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – ngày 18-3-2017 – song ngữ
   * Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – ngày 18-3-2017

   *
Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – ngày 2-3-2017 – song ngữ
   * Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – ngày 2-3-2017
   *
Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – ngày 25-2-2017 – song ngữ
   * Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – ngày 25-2-2017
   *
Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – Trách Nhiệm Phổ Biến Sứ Điệp
   *
Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – ngày 2-2-2017 – song ngữ
   * Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – ngày 2-2-2017
  
   *
Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – ngày 25-1-2017 – song ngữ
   * Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – ngày 25-1-2017

   *
Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – ngày 2-1-2017 – song ngữ
   *
Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – ngày 2-1-2017 – qua Mirjana
   *
Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – ngày 25-12-2016
       – qua Jakov  – song ngữ

  
* Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – ngày 25-12-2016 – song ngữ
   * Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – ngày 25-12-2016 – qua Marija
  
* Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – Mùa Vọng
  
* Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – ngày 2-12-2016 – song ngữ
  
* Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – ngày 2-12-2016
  
* Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – ngày 25-11-2016 – song ngữ
   * Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – ngày 25-11-2016
  
* Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – Cầu Nguyện Cho Linh Hồn
                                                                       Nơi Luyện Tội

   *
Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – ngày 2-11-2016 – song ngữ
   * Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – ngày 2-11-2016
   *
Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – ngày 25-10-2016 – song ngữ
 
 * Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – ngày 25-10-2016  
   *
Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – ngày 2-10-2016 – song ngữ
   * Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – ngày 2-10-2016  
   *
Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – ngày 25-9-2016 – song ngữ
   * Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – ngày 25-9-2016
   *
Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – Cầu Nguyện Cho Người Vô Tín (3)
   * Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – Cầu Nguyện Cho Người Vô Tín (2)  
   *
Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – Cầu Nguyện Cho Người Vô Tín (1)  
   *
Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – ngày 26-8-2016 – song ngữ
   * Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – ngày 26-8-2016 – qua Ivan  
   *
Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – ngày 2-9-2016 – song ngữ
  
* Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – ngày 2-9-2016
   *
Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – ngày 25-8-2016 – song ngữ
   * Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – ngày 25-8-2016

   *
Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – về Thánh Lễ (3)
   * Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – về Thánh Lễ (2)

   *
Sứ Điệp Thánh Lễ (1)
   *
Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – ngày 2-8-2016 - song ngữ
   * Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – ngày 2-8-2016  
   *
Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – ngày 25-7-2016 - song ngữ
   * Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – ngày 25-7-2016
  
   * Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria –“Mẹ Là Nữ Vương Ḥa B́nh”  
   *
Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – Ngày 2-7-2016 – song ngữ
   * Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – Ngày 2-7-2016
  
*
Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – Ngày 24-6-2016
      “Cầu Nguyện Cho Ḥa B́nh”

   *
Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – Ngày 24-6-2016
       – song ngữ  (qua Ivan)

   *
Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – Ngày 25-6-2016 - Song ngữ 
   *
Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – Ngày 25-6-2016
   
* Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – Ngày 25-6-1991
     - “Ngày Trọng Đại Các Con Dành Cho Mẹ”
  
   *
Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – ngày 2-6-2016 – song ngữ
 
 * Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – ngày 2-6-2016
  
   *
Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – ngày 25-5-2016 – song ngữ
   * Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – ngày 25-5-2016
  
   *
Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – về Chúa Thánh Thần (3)
   * Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – về Chúa Thánh Thần (2)
   * Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – về Chúa Thánh Thần (1)  
   *
Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – ngày 2-5-2016 – qua Ivan - song ngữ
   * Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – ngày 2-5-2016 – qua Ivan
   * Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – ngày 2-5-2016 – song ngữ
   * Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – ngày 2-5-2016

   *
Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – ngày 25-4-2016 – song ngữ  
    *
Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – Kế Hoạch Ḥa B́nh của Mẹ (2)
    * Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – Kế Hoạch Yêu Thương của Mẹ (1)
  
 * Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – ngày 2-4-2016 – song ngữ
  
* Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – ngày 2-4-2016

   *
Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – ngày 25-3-2016 – song ngữ
   * Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – ngày 25-3-2016   
   *
Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – ngày 18-3-2016 – song ngữ
   * Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – ngày 18-3-2016

   *
Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – Cầu Nguyện và Ăn Chay (2)
   *
Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – Cầu Nguyện và Ăn Chay (1)  
   *
Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – Ngày 2-3-2016 – song ngữ
   * Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – Ngày 2-3-2016
  
   *
Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – Ngày 25-2-2016 – song ngữ
   * Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – Ngày 25-2-2016
   * Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – Sứ Điệp Thánh Kinh

   *
Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – ngày 2-2-2016 – song ngữ
   * Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – ngày 2-2-2016

   *
Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – ngày 25-1-2016 – song ngữ
   * Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – ngày 25-1-2016

   *
Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – Sứ Điệp Thánh Kinh (1)
   *
Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – ngày 25-12-2016 (qua Jakov) song ngữ
   * Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – ngày 25-12-2016 (qua Jakov)
 
   *
Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – ngày 2-1-2016 – song ngữ
  
* Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – ngày 2-1-2016  
   * Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – Sứ Điệp Gia Đ́nh  
   *
Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – ngày 25-12-2015 - song ngữ
   * Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – ngày 25-12-2015
   
   *
Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria
      – Tuần Cửu Nhật Mừng Chúa Giáng Sinh (2)

   * Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria
      – Tuần Cửu Nhật Mừng Chúa Giáng Sinh (1)
  
   *
Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – ngày 2-12-2015 - song ngữ
   * Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – ngày 2-12-2015
    
   *
Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – ngày 25-11-2015 - song ngữ
   * Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – ngày 25-11-2015
    
   *
Sứ Điệp sống Thánh thiện 2
   *
Sứ Điệp sống Thánh thiện 1  
   *
Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – ngày 2-11-2015 - song ngữ
   * Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – ngày 2-11-2015
  
   *
Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – ngày 25-10-2015 - song ngữ
   * Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – ngày 25-10-2015

   * Sứ Điệp Chuỗi Mai Côi 2
   * Sứ Điệp Chuỗi Mai Côi 1

   *
Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – ngày 2-10-2015 - song ngữ
   * Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – ngày 2-10-2015

   *
Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – ngày 25-9-2015 - song ngữ
   * Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – ngày 25-9-2015

   *
Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – Cầu Nguyện và Ăn Chay
                                        – 26 Lợi Ích Của Việc Ăn Chay

   *
Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – Cầu Nguyện và Ăn Chay  
   *
Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – ngày 2-9-2015 - song ngữ
   * Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – ngày 2-9-2015
  
* Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – ngày 25-8-2015 - song ngữ
   *
Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – ngày 25-8-2015
   *
Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – Hăy Cầu Nguyện (3)  
   *
Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – Nguyện Kinh Lạy Cha (2)  
   *
Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – “Hăy cầu nguyện !” (1)  
   *
Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – ngày  2-8-2015 – song ngữ  
   * Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – ngày  2-8-2015                                * Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – ngày  25-7-2015 – song ngữ
   * Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – ngày  25-7-2015
   *
Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria –
    “Hăy thành lập các Nhóm Cầu Nguyện.” (1)

   * Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria –
    “Hăy thành lập các Nhóm Cầu Nguyện.” (2)


  *
Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – “Mẹ không thể giúp thế giới này  
                                                               nếu không có các con.

 
* Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – ngày 2-7-2015 – song ngữ
  * Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – ngày 2-7-2015

  *
Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – ngày 25-6-2015 – song ngữ
  * Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – ngày 25-6-2015

  *
Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – Vui Mừng Với Mẹ
  *
Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – Dâng Ḿnh Cho 2 Thánh Tâm
  *
Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – ngày 2-6-2015 – song ngữ
  * Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – ngày 2-6-2015

  *
Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – ngày 25-5-2015 – song ngữ
  * Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – ngày 25-5-2015

  *
Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – Chúa Thánh Thần (2)
  *
Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – Chúa Thánh Thần (1)
  *
Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – ngày 2-5-2015 – song ngữ
  *
Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – ngày 25-4-2015 – song ngữ
  * Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – ngày 25-4-2015

  *
Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – Phục Sinh (2)
  *
Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – Phục Sinh (1)
  *
Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – Ḷng Thương Xót của Thiên Chúa
  *
Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – ngày 2-4-2015 – song ngữ
  * Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – ngày 2-4-2015

  *
Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – ngày 25-3-2015 – song ngữ
 
* Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – ngày 25-3-2015

  *
Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – ngày 18-3-2015 – song ngữ
  * Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – ngày 18-3-2015

  *
Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria - Mùa Chay
     Cầu Nguyện Trước Thánh Giá - Dâng Hy Sinh (2)

  *
Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – ngày 2-3-2015 - song ngữ
  * Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – ngày 2-3-2015

  *
Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – ngày 25-2-2015
  *
Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – ngày 25-2-2015 - song ngữ
  *
Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – Mùa Chay – Hối Cải (1)
  *
Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria - ngày 2-2-2015 - song ngữ
  * Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria - ngày 2-2-2015

  *
Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – ngày 25-1-2015 – song ngữ
  * Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – ngày 25-1-2015

  *
Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – Sứ Điệp Yêu Thương (2)
  * Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – Sứ Điệp Yêu Thương (1)
  *
Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – ngày 2-1-2015 – song ngữ
  * Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – ngày 2-1-2015

  *
Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – ngày 25-12-2014 – song ngữ - qua Marija
  * Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – ngày 25-12-2014 – song ngữ - qua Jakov
  * 3 Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – tháng 12-2014 - qua Marija-Jakov-Mirjana

  *
Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – Sứ Điệp Ánh Sáng (2)
  *
Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – Sứ Điệp Ánh Sáng (1)
  *
Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – ngày 2-12-2014 – song ngữ
  * Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – ngày 2-12-2014

  *
Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – ngày 25-11-2014 – song ngữ
  * Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – ngày 25-11-2014

  *
Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria
      – Cầu Nguyện Cho Linh Hồn Nơi Luyện Tội (2)

  *
Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria
      – Cầu Nguyện Cho Linh Hồn Nơi Luyện Tội (1)

  *
Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – ngày 2-11-2014 - song ngữ
  * Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – ngày 2-11-2014

  *
Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – ngày 25-10-2014 - song ngữ
  * Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – ngày 25-10-2014

  *
Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – Nguyện Kinh Mân Côi  (3)
  *
Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – Nguyện Kinh Mân Côi  (2)
  *
Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – Nguyện Kinh Mân Côi  (1)
  *
Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – ngày 2-10-2014 - song ngữ
  * Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria

  *
Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – ngày 25-9-2014 - song ngữ
  * Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria

  *
Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria– Cầu Nguyện Với Trái Tim
                                   làm tan chảy tâm hồn giá băng (2)

  *
Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria– Cầu Nguyện Với Trái Tim
                                   làm tan chảy tâm hồn giá băng (1)

  *
Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – ngày 2-9-2014 – song ngữ
  * Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria

  *
Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – ngày 25-8-2014 – song ngữ
  * Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria - ngày 25-8-2014

  *
Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – Yêu Mến Chúa Giêsu Trên Hết Mọi Sự (2)
  *
Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – Yêu Mến Chúa Giêsu Trên Hết Mọi Sự (1)
  *
Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – ngày 25-7-2014 – song ngữ
  * Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – ngày 25-7-2014

  *
Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – về Khiêm Nhường (2)
  * Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – về Khiêm Nhường (1)

  *
Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – ngày 2-7-2014 – song ngữ
  * Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – ngày 2-7-2014

  *
Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – ngày 25-6-2014 – song ngữ
  * Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – ngày 25-6-2014
  
  *
Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – về Chúa Thánh Thần (2)
   *
Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – về Chúa Thánh Thần (1)
   *
Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – ngày 2-6-2014 - song ngữ
   * Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – ngày 2-6-2014  
   *
Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – ngày 25-5-2014 - song ngữ
   * Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – ngày 25-5-2014
   *
Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – ngày 5-5-2014
      qua Ivan - song ngữ

   * Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – ngày 5-5-2014
      Cầu Nguyện cho các Ư Nguyện và các Kế Hoạch của Mẹ
  
   *
Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – ngày 25-4-2014 – song ngữ
   * Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – ngày 25-4-2014
      Cầu Nguyện Cho Ḥa B́nh

   *
Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – ngày 2-5-2014 – song ngữ
  
 * Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – ngày 2-5-2014  
   *
Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – ngày 25-4-2014 – song ngữ
   * Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – ngày 25-4-2014
  
*
Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – Ḷng Chúa Thương Xót
   *
Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – Chúa Phục Sinh
   *
Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – Ăn Chay
   *
Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – ngày 2-4-2014 – song ngữ
  
* Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – ngày 2-4-2014
  
   *
Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – ngày 25-3-2014 – song ngữ
   * Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – ngày 25-3-2014                         
  
*
Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – Vui Sống Sứ Điệp - Tin Mừng
   *
Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – ngày 18-3-2014 – song ngữ
   * Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – ngày 18-3-2014  
   *
Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – ngày 2-3-2014 – song ngữ
   * Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – ngày 2-3-2014
   *
Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – ngày 25-2-2014 – song ngữ
   * Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – ngày 25-2-2014  
   * Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – “Cầu nguyện có giá trị lớn lao” (2)
   *
Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – “Không có các con, Mẹ không thể
                                                               
    cứu giúp thế giới này.” (1)
  
* Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – ngày 2-2-2014 – song ngữ
   * Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – ngày 2-2-2014
  
   *
Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria - ngày 25-1-2014 - song ngữ
   * Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria - ngày 25-1-2014

   *
Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – Năm Mới Sống Sứ Điệp
   *
Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – Tạ Ơn Chúa Và Mẹ
   *
Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria - ngày 2-1-2014 - song ngữ
   * Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria - ngày 2-1-2014
  
   *
Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria - ngày 25-12-2013 - qua Jakov - song ngữ
   * Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria - ngày 25-12-2013 - qua Jakov
  
   *
Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria - ngày 25-12-2013 - qua Marija - song ngữ
   * Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria - ngày 25-12-2013 - qua Marija
  
   *
Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – Sửa Soạn Tâm Hồn Mùa Vọng  
   *
Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – ngày 2-12-2013 – song ngữ
   * Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – ngày 2-12-2013
  
   *
Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – ngày 25-11-2013 – song ngữ
   * Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – ngày 25-11-2013

   *
Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – Lên Thiên Đàng
   *
Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – Sống T́nh Yêu  
   *
Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – Lời Mẹ Nhắn Nhủ Mỗi Thứ Năm
   *
Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria –  ngày 2-11-2013 – song ngữ
   * Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria –  ngày 2-11-2013

   *
Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria –  ngày 25-10-2013 – song ngữ
   * Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria –  ngày 25-10-2013

   *
Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria - Cầu Nguyện,  
               Kế Hoạch Thiên Chúa được Thực Hiện Trọn Vẹn
  
   *
Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria –  Cầu nguyện –
                 Chúa Giêsu chiến thắng
  
   *
Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria –  Cầu nguyện – Thiên Chúa ban ân sủng
   *
Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria –  ngày 2-10-2013 – song ngữ
   * Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria –  ngày 2-10-2013
  
   *
Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria –  ngày 25-9-2013 – song ngữ
   * Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria –  ngày 25-9-2013

   *
Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria –  Ai Sẽ Đem Lại B́nh An Và Ḥa B́nh (2)?
   *
Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria –  Ai Sẽ Đem Lại B́nh An Và Ḥa B́nh (1) ?
   *
Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria –  ngày 2-9-2013 - song ngữ
  
   *
Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria –  ngày 2-9-2013

   * Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria –  ngày 25-8-2013 – song ngữ
  
* Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria –  ngày 25-8-2013
  
   *
Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – ngày 5-8-2013 – qua Ivan
                                         
Cầu Nguyện Cho Ḥa B́nh
   *
Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – Giới Trẻ (2)  
   *
Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – ngày 5-8-2013 – qua Ivan - song ngữ
   *
Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – ngày 2-8-2013 – song ngữ
  
* Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – ngày 2-8-2013

   *
Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – Giới Trẻ (1)
   *
Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – ngày 25-7-2013 – song ngữ
  
* Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – ngày 25-7-2013
   *
Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – ngày 2-7-2013 – song ngữ
  
* Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – ngày 2-7-2013
   *
Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – ngày 25-6-2013 – song ngữ
   * Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – ngày 25-6-2013
   * Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – ngày 24-6-2013 – song ngữ
   * Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – ngày 24-6-2013
   *
Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – Lời Kêu Gọi Cho Ḥa B́nh (2)
   *
Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria ngày 17-6-2013
      Lời Kêu Gọi Cho Ḥa B́nh (1)

   *
Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria ngày 17-6-2013 - song ngữ
   *
Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria ngày 10-6-2013 - song ngữ
  
* Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria ngày 10-6-2013

   *
Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria ngày 2-6-2013 - song ngữ
   * Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria ngày 2-6-2013

   *
Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria ngày 25-5-2013 - song ngữ
   * Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria ngày 25-5-2013

   *
Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria ngày 20-5-2013 - song ngữ
   * Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria ngày 20-5-2013
 
   *
Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – Mở tâm hồn cho Chúa Thánh Thần (2)
   
* Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – Nguyện Xin Chúa Thánh Thần (1)  
   *
Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria ngày 2-5-2013 – song ngữ
   * Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria ngày 2-5-2013
   *
Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria ngày 25-4-2013 – song ngữ
   * Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria ngày 25-4-2013
   *
Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – Dự Thánh Lễ V́ Yêu Mến Mẹ (1)
  
* Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria – Sống Thánh Lễ Hàng Ngày (2)
                                                                  (Lời Cầu Xin Tha Thứ)

   *
Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria ngày 2-4-2013 – song ngữ
   * Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria ngày 2-4-2013

   *
Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria ngày 25-3-2013 – song ngữ
   * Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria ngày 25-3-2013  
   *
Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria ngày 18-3-2013 – song ngữ
   * Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria ngày 18-3-2013  
   *
Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria : Cầu Nguyện Với Trái Tim
                                       làm tan chảy Tâm Hồn Giá Băng
  
   *
Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria ngày 2-3-2013 – song ngữ
   * Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria ngày 2-3-2013  
   *
Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria ngày 25-2-2013 – song ngữ
   * Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria ngày 25-2-2013  
   *
Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria
       – Các Con Không Biết Yêu Thương

   *
Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria 2-2-2013 – song ngữ
   * Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria 2-2-2013
   *
Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria 25-1-2013 – song ngữ
   * Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria 25-1-2013 và 2-1-2013   
  
*
Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria về Đức Tin (2)
   * Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria về Làm Chứng
   *
Tại sao Đức Maria hiện ra trên trái đất vào thời nay ?
   *
Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria về Đức Tin (1)
   *
Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria  2-1-2013 - song ngữ
   * Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria  2-1-2013

                                        *
   *
Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria 25-12-2012 – song ngữ
   (qua Marija và Jakov)

  * Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria 25-12-2012
   (qua Marija và Jakov)

  *
Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria :
     Liên Quan “Tiên Báo Tai Họa”

  *
Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria :
     Đức Mẹ Dạy Chuẩn Bị Lễ Giáng Sinh (1)

  *
Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria :
     Đức Mẹ Dạy Chuẩn Bị Lễ Giáng Sinh (2)
 
* Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria :
     Đức Mẹ Dạy Chuẩn Bị Lễ Giáng Sinh (3)
     Và Mẹ Cám Ơn Những Ai Vâng Lời Mẹ
  * Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria  2-12-2012 - song ngữ
  * Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria  2-12-2012
  *
Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria 25-11-2012 - song ngữ
 
* Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria 25-11-2012
 
* Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria về Cầu Nguyện Cho Linh Hồn (2)
  * Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria về Cầu Nguyện Cho Linh Hồn (1)

  * Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria  2-11-2012  -   song ngữ

  * Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria  2-11-2012

  * Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria 25-10-2012 - song ngữ

  * Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria 25-10-2012

  * Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria về Chuỗi Mân Côi (2)
  *
Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria
 ngày 16 và 25-9-2012
  *
Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria về Chuỗi Mân Côi (1)
  *
Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria 2-10-2012 - song ngữ

  * Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria 2-10-2012
  *
Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria 25-9-2012 - tam ngữ

  * Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria 25-9-2012

  * Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria về Thánh Lễ (2)

  * Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria về Thánh Lễ (1)

  * Phép Lạ Thánh Thể  (ĐGM Claudio Gatti)
  *
Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria 2-9-2012 - song ngữ

  * Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria 25-8-2012 - tam ngữ
  * Sứ Điệp về Cầu Nguyện Cho Các Linh Mục
  * Sứ Điệp về Cầu Nguyện Là Niềm Vui
  * Kinh Lạy Cha do Đức Mẹ giải thích – qua Jelena
  *“Mẹ ao ước tất cả các con ở trên Thiên Đàng với Mẹ”
  * Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria 2-8-2012 – song ngữ
  * Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria 2-8-2012   * Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria về ăn chay
  *
Sứ Điệp Về Sự Hy Sinh Giúp Đỡ Mọi Người 
  * Hăy Loan Truyền Các Sứ Điệp Của Mẹ
  * Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria ngày     2-7-2012
  * Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria ngày    25-6-2012
     Ban Cho Thị Nhân IVANKA
.
  *
Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria ngày    25-6-2012
  *
Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria ngày    22-6-2012
  *
Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria ngày    15-6-2012
  *
Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria ngày     8-6-2012
  *
Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria ngày     2-6-2012

  * Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria ngày   30-5-2012
  *
Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria ngày   25-5-2012
  *
Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria ngày   18-5-2012
  * Tường thuật buổi hiện ra ngày       18-5-2012
  * Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria ngày    2-5-2012

  * Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria ngày    2-4-2012
  * Tường thuật buổi hiện ra ngày        2-4-2012
  * Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria ngày  25-4-2012

 

 
 * Giới thiệu
 * Giới Thiệu Đức Mẹ Mễ Du
 
* Sứ Điệp và Suy Niệm
 * Toàn Bộ Sứ Điệp
 * Hạt Châu Ngọc
 
* Lời Châu Ngọc
 * 5 Ḥn Sỏi
 * 1- Liên Quan Cầu Nguyện
 * 2- Liên Quan Ăn Chay
 * 3- Liên Quan Thánh Kinh
      - Tin Mừng và Suy Niệm
      - Cửa Tiệm Bánh Sự Sống
 * 4- Liên Quan Xưng Tội
 * 5- Liên Quan Thánh Lễ
 
* Bài Viết – Thông Tin
 * Chứng Từ
 * Tinh Thần Mễ Du Việt Nam
      (Nguồn : sucsongchuakito.net)
 * Hỏi – Đáp
 * Links
  Đức Mẹ Mễ Du
@DucMeMeDu.com 2012
Contact : clement7672@gmail.com

Flag Counter