Thánh Giá trên Núi Krizevac

 

Thánh Tượng Mẹ trên Đồi Hiện Ra


Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria
      NỮ VƯƠNG HÒA BÌNH
      ban cho toàn thế giới

       *
        
(từ 1981 đến nay)

 * Lời Mở Đầu

 * Những Lời Ban Từ Trời
- Năm 1981 - Năm 1982 - Năm 1983 - Năm 1984
-
Năm 1985 - Năm 1986 - Năm 1987 - 1988
-
Năm 1989 - Năm 1990 - 1995

* Sứ Điệp hàng tuần
- Năm 1984 Năm 1985 - Năm 1986

* Sứ Điệp ngày 25 hàng tháng
- Năm 1987 
- Năm1988  - Năm 1989 Năm 1990
-
Năm 1991
 - Năm 1992 - Năm 1993 - Năm 1994
-
Năm 1995  - Năm 1996 - Năm 1997 - Năm 1998
-
Năm 1999  - Năm 2000 - Năm 2001 - Năm 2002
-
Năm 2003  - Năm 2004

* Sứ Điệp ngày 2 và 25 hàng tháng
- Năm 2005 - Năm 2006 - Năm 2007 - Năm 2008
-
Năm 2009 - Năm 2010 - Năm 2011 - Năm 2012

- Năm 2013 Năm 2014 - Năm 2015 - Năm 2016

* Sứ Điệp qua Ivan và Nhóm Cầu Nguyện
- Năm 1988 Năm 1989 - Năm 1990 - Năm 1991
-
Năm 1992 - Năm 1993 - 1995 - Năm 1990 - 2002
-
Năm 2005 - 2007 - Năm 2008 - 2009 - Năm 2010
- Năm 2011 - Năm 2012 - Năm 2013 - Năm 2014
- Năm 2015

*  Sứ Điệp qua 2 thụ khải Jelena và Marijana
    và cho Nhóm Cầu Nguyện của họ
- Từ năm 1982 - 1987

 


 * Giới thiệu
 * Giới Thiệu Đức Mẹ Mễ Du
 
* Sứ Điệp và Suy Niệm
 * Toàn Bộ Sứ Điệp
 * Hạt Châu Ngọc
 
* Lời Châu Ngọc
 * 5 Hòn Sỏi
 * 1- Liên Quan Cầu Nguyện
 * 2- Liên Quan Ăn Chay
 * 3- Liên Quan Thánh Kinh
      - Tin Mừng và Suy Niệm
      - Cửa Tiệm Bánh Sự Sống
 * 4- Liên Quan Xưng Tội
 * 5- Liên Quan Thánh Lễ
 
* Bài Viết – Thông Tin
 * Chứng Từ
 * Tinh Thần Mễ Du Việt Nam
      (Nguồn : sucsongchuakito.net)
 * Hỏi – Đáp
 * Links
  Đức Mẹ Mễ Du
@DucMeMeDu.com 2012
Contact : clement7672@gmail.com