* Hạt Châu Ngọc (174)
* 
Hạt Châu Ngọc (173)
* 
Hạt Châu Ngọc (172)
* Hạt Châu Ngọc (171)
* 
Hạt Châu Ngọc (170)
* 
Hạt Châu Ngọc (169)
* 
Hạt Châu Ngọc (168)
* Hạt Châu Ngọc (167)
* 
Hạt Châu Ngọc (166)
* 
Hạt Châu Ngọc (165b) ngoại lệ
* 
Hạt Châu Ngọc (165)
* 
Hạt Châu Ngọc (164)
* 
Hạt Châu Ngọc (163)
* 
Hạt Châu Ngọc (162)
* 
Hạt Châu Ngọc (161)
* 
Hạt Châu Ngọc (16c)
* 
Hạt Châu Ngọc (16b)
* 
Hạt Châu Ngọc (160)
* 
Hạt Châu Ngọc (159)
* 
Hạt Châu Ngọc (158)
* 
Hạt Châu Ngọc (157)
* 
Hạt Châu Ngọc (156)
* 
Hạt Châu Ngọc (155)
* 
Hạt Châu Ngọc (154)
* 
Hạt Châu Ngọc (153)
* 
Hạt Châu Ngọc (152 b) ngoại lệ
* 
Hạt Châu Ngọc (152)
* 
Hạt Châu Ngọc (151)
* 
Hạt Châu Ngọc (150)
* 
Hạt Châu Ngọc (149)
* 
Hạt Châu Ngọc (148 b)(ngoại lệ)
  Lần Chuỗi Mân Côi Sao Cho Có Ích ?

* 
Hạt Châu Ngọc (148)
* 
Hạt Châu Ngọc (147)
* 
Hạt Châu Ngọc (146)
* 
Hạt Châu Ngọc (145 c) (ngoại lệ)
  Mễ Du có cần được Giáo Hội công nhận không ?

* 
Hạt Châu Ngọc (145 bis 1) (ngoại lệ)
  Làm sao lay động các con tim ?
 Đó là bí quyết của Đức Maria !

* 
Hạt Châu Ngọc (144)
* 
Hạt Châu Ngọc (143)
* 
Hạt Châu Ngọc (142 bis 2) - Mùa Phục Sinh
* 
Hạt Châu Ngọc (142 bis 1) - Mùa Chay
* 
Hạt Châu Ngọc (142)
* 
Hạt Châu Ngọc (141)
* 
Hạt Châu Ngọc (140)
* 
Hạt Châu Ngọc (139 bis)
   Thời Gian Ân Sủng
* 
Hạt Châu Ngọc (139)
* 
Hạt Châu Ngọc (138)
* 
Hạt Châu Ngọc (137)

* Hạt Châu Ngọc (71) - (80)
*
Hạt Châu Ngọc (67) - (70)
*
Hạt Châu Ngọc (66)
*
Hạt Châu Ngọc (65)
*
Hạt Châu Ngọc (64)
*
Hạt Châu Ngọc (63)

* Hạt Châu Ngọc (62)

* Hạt Châu Ngọc (61)
*
Hạt Châu Ngọc (60)
*
Hạt Châu Ngọc (59)
*
Hạt Châu Ngọc (58)
*
Hạt Châu Ngọc (57)
* Hạt Châu Ngọc (56)
*
Hạt Châu Ngọc (55)
*
Hạt Châu Ngọc (54)
*
Hạt Châu Ngọc (53)
*
Hạt Châu Ngọc (52)
* Hạt Châu Ngọc (51)

* Hạt Châu Ngọc (50)
* Hạt Châu Ngọc (49)
* Hạt Châu Ngọc (48)
* Hạt Châu Ngọc (47)
* Hạt Châu Ngọc (46)
* Hạt Châu Ngọc (45)
* Hạt Châu Ngọc (44)
* Hạt Châu Ngọc (43)
* Hạt Châu Ngọc (42)
* Hạt Châu Ngọc (41)
*
Hạt Châu Ngọc (40)

* Hạt Châu Ngọc (39)

* Hạt Châu Ngọc (38)

* Hạt Châu Ngọc (37)

* Hạt Châu Ngọc (36)

* Hạt Châu Ngọc (35)

* Hạt Châu Ngọc (34)

* Hạt Châu Ngọc (33)

* Hạt Châu Ngọc (32)

* Hạt Châu Ngọc (31)
*
Hạt Châu Ngọc (30)
*
Hạt Châu Ngọc (29)
*
Hạt Châu Ngọc (28)
*
Hạt Châu Ngọc (27)
*
Hạt Châu Ngọc (26)
*
Hạt Châu Ngọc (25)
*
Hạt Châu Ngọc (24)
*
Hạt Châu Ngọc (23)
* Hạt Châu Ngọc (22)
*
Hạt Châu Ngọc (21)
*
Hạt Châu Ngọc (20)
*
Hạt Châu Ngọc (19)
*
Hạt Châu Ngọc (18)
*
Hạt Châu Ngọc (17)
*
Hạt Châu Ngọc (16)
*
Hạt Châu Ngọc (15)
*
Hạt Châu Ngọc (14)
*
Hạt Châu Ngọc (13)
*
Hạt Châu Ngọc (12)
*
Hạt Châu Ngọc (11)
* Hạt Châu Ngọc ( 10 )

* Hạt Châu Ngọc ( 9 )

* Hạt Châu Ngọc ( 8 )

* Hạt Châu Ngọc ( 7 )

* Hạt Châu Ngọc ( 6 )

* Hạt Châu Ngọc ( 5 )

* Hạt Châu Ngọc ( 4 )

* Hạt Châu Ngọc ( 3 )

* Hạt Châu Ngọc ( 2 )

* Hạt Châu Ngọc ( 1 )
 

 

* Hạt Châu Ngọc (136 bis 2) - Cầu Nguyện Với Trái Tim
* Hạt Châu Ngọc (136 bis 1) - Cầu Nguyện Với Trái Tim

* 
Hạt Châu Ngọc (136)
* 
Hạt Châu Ngọc (135)
* 
Hạt Châu Ngọc (134 bis 2)(ngoại lệ)
   Lập Nhóm Cầu Nguyện Mễ Du (2)

* 
Hạt Châu Ngọc (134 bis 1)(ngoại lệ)
   Lập Nhóm Cầu Nguyện Mễ Du (1)

* 
Hạt Châu Ngọc (134)
* Hạt Châu Ngọc (133)

* 
Hạt Châu Ngọc (132 bis 3)
- Mẹ Dạy Cầu Nguyện (tt)
* Hạt Châu Ngọc (132 bis 2)
- Mẹ Dạy Cầu Nguyện (tt)
* Hạt Châu Ngọc (132 bis 1)
- Mẹ Dạy Cầu Nguyện

* 
Hạt Châu Ngọc (132)
*
Hạt Châu Ngọc (131)
*
Hạt Châu Ngọc (130)
*
Hạt Châu Ngọc (129 bis 3)
(Kế Hoạch Cứu Thế Giới Của Đức Mẹ (3)
* Hạt Châu Ngọc (129 bis 2)
(Kế Hoạch Cứu Thế Giới Của Đức Mẹ (2)
* Hạt Châu Ngọc (129 bis 1)
(Kế Hoạch Cứu Thế Giới Của Đức Mẹ (1)

*
Hạt Châu Ngọc (129)
*
Hạt Châu Ngọc (128 bis)
(Đức Mẹ Maria Là Mẹ Thật Của Chúng Ta)

*
Hạt Châu Ngọc (128)
  
(Chúc Mừng Năm Mới 2013)

*
Hạt Châu Ngọc (127)
(Cầu Nguyện Cho Các Linh Mục)

* Hạt Châu Ngọc (126)

* Hạt Châu Ngọc (125)
*
Hạt Châu Ngọc (124)

(cách ăn chay)

* Hạt Châu Ngọc (123)
* Hạt Châu Ngọc (122)

* Hạt Châu Ngọc (117) - (119)
* Hạt Châu Ngọc (116)
* Hạt Châu Ngọc (115)
* Hạt Châu Ngọc (111) - (114)
*
Hạt Châu Ngọc (110)
(Yêu Mẹ, thực thi lời Mẹ) 
* Hạt Châu Ngọc (109)
(“Các linh mục hãy giảng về các SĐ của Mẹ”)
* Hạt Châu Ngọc (108)
(Sứ Điệp dành cho ĐTC Gioan Phaolô II)

*
Hạt Châu Ngọc (105) - (107)
*
Hạt Châu Ngọc (104)
*
Hạt Châu Ngọc (103)
* Hạt Châu Ngọc (101) - (102)
* Hạt Châu Ngọc A
  Suy Niệm Sứ Điệp  2-8-2011

(“Các con có thể chữa lành thế giới này”)
 

* Hạt Châu Ngọc (98) -(100)
* Hạt Châu Ngọc (95) - (97)
*
Hạt Châu Ngọc (94)
*
Hạt Châu Ngọc (93)
*
Hạt Châu Ngọc (92)
*
Hạt Châu Ngọc (91)
*
Hạt Châu Ngọc (81) - (90)

 

 

 

 

 


 * Giới thiệu
 * Giới Thiệu Đức Mẹ Mễ Du
 
* Sứ Điệp và Suy Niệm
 * Toàn Bộ Sứ Điệp
 * Hạt Châu Ngọc
 
* Lời Châu Ngọc
 * 5 Hòn Sỏi
 * 1- Liên Quan Cầu Nguyện
 * 2- Liên Quan Ăn Chay
 * 3- Liên Quan Thánh Kinh
      - Tin Mừng và Suy Niệm
      - Cửa Tiệm Bánh Sự Sống
 * 4- Liên Quan Xưng Tội
 * 5- Liên Quan Thánh Lễ
 
* Bài Viết – Thông Tin
 * Chứng Từ
 * Tinh Thần Mễ Du Việt Nam
      (Nguồn : sucsongchuakito.net)
 * Hỏi – Đáp
 * Links
  Đức Mẹ Mễ Du
@DucMeMeDu.com 2012
Contact : clement7672@gmail.com