Đức Mẹ đang nài xin:
“Cách ăn chay tốt nhất là với
bánh mì và nước lã. Duy chỉ
chay tịnh và cầu nguyện,
người ta có thể chận đứng
chiến tranh, đình chỉ những
định luật thiên nhiên.”
(SĐ 21-7-1982)

 
  *
Chay Tịnh : Khí Giới Thứ Hai Chống Lại Satan

  *
Lành bệnh do Ăn Chay
  * Cha Jozo nói về ăn chay
  *
Hai mươi chủng sinh Trung Hoa ăn chay thế nào ?
  *
Đức Thánh Cha hợp tiếng
                             với Đức Mẹ Mễ Du kêu mời ăn chay.
  * 26 Điều Lợi Ích Của Việc Ăn Chay

 

 

 

 

 

 

 * Giới thiệu
 * Giới Thiệu Đức Mẹ Mễ Du
 
* Sứ Điệp và Suy Niệm
 * Toàn Bộ Sứ Điệp
 * Hạt Châu Ngọc
 
* Lời Châu Ngọc
 * 5 Hòn Sỏi
 * 1- Liên Quan Cầu Nguyện
 * 2- Liên Quan Ăn Chay
 * 3- Liên Quan Thánh Kinh
      - Tin Mừng và Suy Niệm
      - Cửa Tiệm Bánh Sự Sống
 * 4- Liên Quan Xưng Tội
 * 5- Liên Quan Thánh Lễ
 
* Bài Viết – Thông Tin
  * Chứng Từ
  * Tinh Thần Mễ Du Việt Nam
       (Nguồn : sucsongchuakito.net)
  * Hỏi – Đáp
  * Links

  Đức Mẹ Mễ Du
@DucMeMeDu.com 2012
Contact : clement7672@gmail.com