TIẾNG VIỆT

www.memaria.org

www.thanhlinh.net

www.nhacthanh.net

www.sucsongchuakito.net

www.thoidiemmaria.net

www.nuvuongcongly.net

www.thongdiepducme.org

www.memaria.info

www.ngocthach.com

www.dunglac.org

www.abbalaycha.wordpress.com

www.thanhcavietnam.org

www.memedu.dk

www.memedu.dk/docsachvememedu/chaxujozo.htm

www.kinhmungmaria.com

www. danchuausa.net               

 và  v.v…

 TIẾNG ANH

www.sacred-destinations.com/bosnia-herzegovina/medjugorjewww.sacred-destinations.com/bosnia-herzegovina/medjugorje

www.medjugorjelive.org

www.mladifest.com

www.medjugorje.ws

www.medjugorje.eu

www.medjugorjewebsite.com

www.medjugorje.hr/en/

www.medjugorje.com

www.medjugorjelive.org

www.manchestermedjugorjecentre.org

10

////////////////////////////////////////

www.ourladyprays.com

www.themirgroup.org/star

www.youtube.com

www.medjugorjetoday.tv

www.spiritofmedjugorje.org

www.queenofpeaceapostolate.com

www.medjugorje.pro

www.medjugorjechicago.org

www.lasvegasmariancenter.com

www.afterthewarning.com

20

//////////////////////////////////////////////////

www.motherofgod.freeforums.org

www.medjugorjeusa.org

www.motherofallpeoples.com

www.medjugorjenews-nz.org

www.catholic.org

www.marianrenewal.com

www.medjugorjeca.org

www.spiritdaily.net

www.myspace.com/medjugorje_/blog

www.sacred-destinations.com/bosnia-

30

///////////////////////////////////////////////

www.herzegovina/medjugorje

www.sacred-destinations.com/bosnia-herzegovina/medjugorjewww.medjugorjemessages.org

www.spiritofmedjugorje.org

www.medjugorje.net

www.webmedjugorje.com

www.pilgrimspeace.com

www.catholicworld.info

www.medjugorjegraces.com

www.ausmedjugorje.webs.com

www.greatdreams.com

40

//////////////////////////////////

www.dailycatholic.org

www.medjugorjetoday.tv

www.themirgroup.org

www.medjugorjedocuments.blogspot.com

www.ourladyprays.com

www.catholiclight.stblogs.org

www.medjugorje.de

www.medjugorje.ie

www.centromedjugorje.org

www.centromedjugorje.it

50

///////////////////////////////////////

www.centremedjugorje.org

www.medjugorjearabic.com

www.centrummedjugorje.pl

www.kathtube.com

www.childrenofmedjugorje.com

www.catholicdaily.net

www.medjugorjetoday.tv

www.medjugorje-online.com

 

 

 * Giới thiệu
 * Giới Thiệu Đức Mẹ Mễ Du
 
* Sứ Điệp và Suy Niệm
 * Toàn Bộ Sứ Điệp
 * Hạt Châu Ngọc
 
* Lời Châu Ngọc
 * 5 Hòn Sỏi
 * 1- Liên Quan Cầu Nguyện
 * 2- Liên Quan Ăn Chay
 * 3- Liên Quan Thánh Kinh
      - Tin Mừng và Suy Niệm
      - Cửa Tiệm Bánh Sự Sống
 * 4- Liên Quan Xưng Tội
 * 5- Liên Quan Thánh Lễ
 
* Bài Viết – Thông Tin
 * Chứng Từ
 * Tinh Thần Mễ Du Việt Nam
      (Nguồn : sucsongchuakito.net)
 * Hỏi – Đáp
 * Links

  Đức Mẹ Mễ Du
@DucMeMeDu.com 2012
Contact : clement7672@gmail.com